Original Research

The prevalence of resilience in a group of professional nurses

Magdalena P. Koen, Chrizanne van Eeden, Marié P. Wissing
Health SA Gesondheid | Vol 16, No 1 | a576 | DOI: https://doi.org/10.4102/hsag.v16i1.576 | © 2011 Magdalena P. Koen, Chrizanne van Eeden, Marié P. Wissing | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 August 2010 | Published: 09 November 2011

About the author(s)

Magdalena P. Koen, School of Nursing Science, North-West University (Potchefstroom Campus), South Africa
Chrizanne van Eeden, School of Behavioural Sciences, North-West University (Vaal Triangle Campus), South Africa, South Africa
Marié P. Wissing, School of Psychosocial Behavioural Sciences, North-West University (Potchefstroom Campus), South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The literature and practice show that many professional nurses feel emotionally overloaded and are experiencing job dissatisfaction, which often results in them leaving the profession. Paradoxically, some nurses choose to remain in nursing and survive, cope and even thrive despite their unique workplace adversities. It is, however, not known what the prevalence of resilience amongst nurses is, and what influence working in private versus public contexts has on this resilience. The aims of this study were to determine the prevalence of resilience in a group of professional nurses, to determine whether private versus public contexts played a role in nurses’ resilience, and to obtain an indication of participants’ views of their profession and resilience therein. A cross-sectional survey design was used where professional nurses (N = 312) working in public and private hospitals in South Africa voluntarily completed measures of psycho-social well-being as indicators of their degree of resilience. They also answered three open-ended questions on their profession. Results showed moderate-tohigh correlations amongst scales, indicating conceptual coherence as indicators of resilience. Prevalence of resilience was determined by normalising the mean scores of the measuring instruments. The total value of the normalised mean scores was given as a fraction (0−1), representing a level of resilience manifested by the participants across all scales. This indicated three levels of resilience: 10% of participants manifested low resilience, 47% moderate resilience and 43% high resilience. Nurses in private health care had significantly (small practical effect) higher levels of resilience than nurses in public health care.

Opsomming

Die literatuur en praktyk dui daarop dat baie professionele verpleegkundiges emosioneel uitgeput is, werksontevredenheid ervaar en dikwels die beroep verlaat. Paradoksaal kies sommige verpleegkundiges om in die beroep te bly, en floreer selfs ten spyte van hul unieke en moeilike werksomstandighede. Dit is egter nie bekend wat die voorkoms van veerkragtigheid in verpleegkundiges is nie, of wat die invloed van werk in privaat versus die openbare omgewing op veerkragtigheid is nie. Die doelwitte van die studie was om die voorkoms van veerkragtigheid in ‘n groep professionele verpleegkundiges te bepaal, om die rol van privaat versus openbare omgewings in veerkragtigheid te bepaal, en om ‘n aanduiding van deelnemers se siening oor hul professie en veerkragtigheid daarin, te bekom. ‘n Dwarsdeursnit ontwerp was gebruik waarin professionele verpleegkundiges (N = 312) werksaam in openbare of privaat hospitale in Suid-Afrika vrywillig vraelyste oor psigososiale welstand as aanduiders van die vlak van veerkragtigheid, voltooi het. Hulle het ook drie oop-einde vrae oor hul beroep beantwoord. Bevindinge het op matige tot hoë korrelasies tussen skale gewys wat dui op konseptuele koherensie tussen die indikatore van veerkragtigheid. Veerkragtigheid is bereken deur normalisering van die gemiddelde tellings vir die meetinstrumente van al die skale. Die totale waarde van genormaliseerde gemiddeldes was as ‘n fraksie (0−1) uitgedruk. Drie vlakke van veerkragtigheid het gemanifesteer, 10% van die deelnemers het met lae veerkragtigheid gemanifesteer, 47% met matige veerkragtigheid en 43% met hoё veerkragtigheid. Verpleegkundiges in privaat gesondheidsorg het beduidende (klein praktiese waarde) hoёr vlakke van veerkragtigheid getoon as verpleegkundiges in openbare gesondheidsorg.


Keywords

Resilience; sense of coherence; coping self-efficacy; hope; optimism; flourishing mental health; well-being

Metrics

Total abstract views: 4942
Total article views: 13415


Crossref Citations

No related citations found.