Original Research

Patient-perceived factors contributing to low tuberculosis cure rate at Greater Giyani healthcare facilities

Nandzumuni V. Maswanganyi, Rachel T. Lebese, Ntsieni S. Mashau, Lunic B. Khoza
Health SA Gesondheid | Vol 19, No 1 | a724 | DOI: https://doi.org/10.4102/hsag.v19i1.724 | © 2014 Nandzumuni V. Maswanganyi, Rachel T. Lebese, Ntsieni S. Mashau, Lunic B. Khoza | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 01 February 2013 | Published: 03 April 2014

About the author(s)

Nandzumuni V. Maswanganyi, Limpopo Department of Health, Mopani District TB Directorate, South Africa
Rachel T. Lebese, Department of Advanced Nursing, University of Venda, South Africa
Ntsieni S. Mashau, Department of Advanced Nursing, University of Venda, South Africa
Lunic B. Khoza, Department of Advanced Nursing, University of Venda, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Background: Compliance with tuberculosis (TB) treatment is unpredictable. Most patients do not comply because they do not see the importance of doing so, which is usually influenced by lack of knowledge.

Objectives: The purpose of the study was to explore and describe the factors contributing to low TB cure rates in Greater Giyani Municipality, as viewed by patients.

Method: The study was conducted in the Greater Giyani Municipality in Limpopo Province which had a TB cure rate ranging from 14% to 94%. The research design in this study was qualitative, exploratory, descriptive and contextual in nature. The population consisted of all TB patients diagnosed and referred for treatment and care in Primary Health Care (PHC) facilities. Non-probability purposive sampling was used to select TB patients and health facilities which had a cure rate lower than the national target of 85%. One patient was sampled from each PHC facility. An in-depth face-to-face interview was used to collect data using an interview guide.

Results: The findings showed that most of the TB patients come from poor families, which makes it difficult for them to obtain financial and food security. The health facilities often run out of food supplements and TB medicine. Cultural beliefs about TB also lead to TB patients seeking assistance from traditional health practitioners and faith-based healers.

Conclusion: There is a need to have a policy regarding how discharged tuberculosis patients on treatment are supervised when at home. Healthcare facilities should also ensure that there is enough medication for these patients as lack of medication can lead them to default.

 

Agtergrond: Dit is onmoontlik om te bepaal of pasiënte by hulle tuberkulosebehandeling gaan hou. Die meeste pasiënte hou nie daarby nie omdat hulle nie die belangrikheid daarvan insien nie.

Doelwitte: Die doel van die studie was om die faktore wat in die Groter Giyani Munisipaliteit tot lae genesingskoerse onder TB-pasiënte lei, te ondersoek en te beskryf, soos deur pasiënte gesien.

Metode: Die studie is in die Groter Giyani Munisipaliteit in die Limpopo Provinsie gehou, waar die genesingskoers vir TB tussen 14% en 94% is. Die navorsing in hierdie studie was kwalitatief, verkennend, beskrywend en kontekstueel van aard. Die populasie het bestaan uit alle gediagnoseerde TB-pasiënte wat vir behandeling en sorg na primêre gesondheidsorgfasiliteite verwys is. Nie-waarskynlikheid, doelgerigte steekproefneming is gebruik om TB-pasiënte en gesondheidsfasiliteite te kies wat ’n laer genesingskoers as die nasionale doelwit van 85% het. Een pasiënt uit elke primêre gesondheidsorgfasiliteit is by die steekproef ingesluit. ‘n Diepgaande persoonlike onderhoud is gebruik om data met behulp van ‘n onderhoudgids in te samel.

Resultate: Die bevindinge toon dat die meeste van die TB-pasiënte uit arm gesinne kom, wat dit vir hulle moeilik maak om finansiële en voedselsekerheid te hê. Die gesondheidsfasiliteite se voedselaanvullings en TB-medisyne raak dikwels op. Kulturele oortuigings oor TB lei ook daartoe dat TB-pasiënte by tradisionele gesondheidsorgpraktisyns en geloofsgebaseerde genesers hulp soek.

Gevolgtrekking: Dit is nodig dat ‘n beleid oor toesig oor die behandeling van ontslaande TB-pasiënte wat tuis aansterk, opgestel word. Gesondheidsorgfasiliteite behoort ook seker te maak dat daar genoeg medisyne vir hierdie pasiënte is, aangesien ‘n gebrek aan medisyne daartoe kan lei dat die pasiënte ophou om hulle medikasie te gebruik.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2747
Total article views: 10537


Crossref Citations

No related citations found.