Crossref Citations

1. Workplace violence against Nurses, job Satisfaction, burnout, and patient safety in Chinese hospitals
Jiali Liu, Jing Zheng, Ke Liu, Xu Liu, Yan Wu, Jun Wang, Liming You
Nursing Outlook  year: 2019  
doi: 10.1016/j.outlook.2019.04.006